เอ็นพีเอการบัญชี
Placeholder

ขายแอร์พร้อมติดตั้ง

ขายสินค้าพร้อมติดตั้งไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

Placeholder

กระเช้าของขวัญ

เป็นภาษีซื้อต้องห้ามมิให้นำไปหักออกจากภาษีขาย

Placeholder

Make-เงินเดือน

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามเฉพาะส่วนที่จ่ายเกินสมควร

Placeholder

ขอคืนภาษี

พืชผลทางการเกษตร การขายสัตว์ทั้งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ปุ๋ย ยา ตำราเรียน

Placeholder

ผู้ขายไม่เปิดบิล

ผู้จ่ายเงินต้องจัดทำเอกสารหลักฐานพิสูจน์

Placeholder

ขายไม่เปิดบิลแต่นำภาษีซื้อมาเครดิต

ขายสินค้าไม่เปิดใบกำกับภาษี แต่เอาใบกำกับภาษีซื้อมาเครดิต

Placeholder

Make-ค่าใช้จ่าย

แก้ไขเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีเพื่อให้ผิดความเป็นจริง

Placeholder

ลักไก่ ค่าอาหารเครื่องดื่มค่าที่พัก

ผู้ประกอบการ "ลักไก่" นำค่าอาหารเครื่องดื่มค่าที่พักมาลงบัญชี

Prev ...39 40 41 43 Next