เอ็นพีเอการบัญชี
Placeholder

การประชุมสามัญและการประชุมวิสามัญ

การประชุมสามัญให้มีการประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกระยะเวลา 12 เดือน

Placeholder

การตรวจนับสินค้าคงเหลือ

ผู้สอบบัญชีต้องเข้าร่วมสังเกตการณ์หรือไม่

Placeholder

การเฉลี่ยค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา

การเฉลี่ยโดยแยกมิเตอร์ถือว่าถูกต้องที่สุด

Placeholder

รับทำสต็อกวัตถุดิบ สต็อกสินค้า ราคาถูก

ได้มาตรฐาน ถูกต้อง รวดเร็ว ราคากันเอง ตรวจสอบได้

Placeholder

บุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไป

เข้าชื่อกันทำหนังสือบริคณห์สนธิก่อตั้งบริษัท

Placeholder

สรรพากรลดอัตราร้อยละสิบของกำไรสุทธิ

รอบบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Placeholder

กรรมการนำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้ในกิจการ

สัญญาเช่าควรระบุชนิดของรถ และ "กท" รถยนต์

Placeholder

ฐานภาษีในการส่งออก

ไม่ต้องนำค่าประกันภัยและค่าขนส่งมารวมคำนวณเป็นฐานภาษี

Prev ...33 34 35 37 38 39 Next ...