เอ็นพีเอการบัญชี

ใจไม่ยึดติดกับร่างกาย


ใจไม่ยึดติดกับร่างกาย

“ใจของพระองค์ไม่ได้ยึดติดกับร่างกาย”

ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมานี้ ท่านไม่มีความเครียดกับร่างกาย พระพุทธเจ้าตอนก่อนจะเสด็จนิพพาน ท่านก็เดินทางจาริกธุดงค์ พอร่างกายท่านเพลียท่านก็บอก อานนท์ ปูผ้าให้เราหน่อย ร่างกายมันเหนื่อย ไปหาน้ำมาให้ร่างกายมันดื่มหน่อย นี้เป็นเรื่องของร่างกาย 

แต่ใจของพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปทุกข์กับความเหนื่อยของร่างกาย ไม่ได้ไปทุกข์กับความหิวน้ำของร่างกาย เพราะใจไม่หิวใจไม่เหนื่อย ใจตั้งมั่นอยู่ในความสงบ ตั้งมั่นอยู่ใน ปรมัง สุขัง อยู่ในความสุขตลอดเวลา ใจของพระพุทธเจ้านี้สุขตั้งแต่วันเพ็ญเดือน ๖ วันที่ทรงตรัสรู้ ตอนที่มีพระชนมายุได้ ๔๕ พรรษาด้วยกัน หลังจากนั้นอีก ๔๕ ปีนี่ ใจของพระพุทธเจ้านี้เป็น ปรมัง สุขัง ตลอดเวลา ไม่มีความทุกข์กับอะไร 

มีภัยต่างๆมา ท่านก็ไม่เดือดร้อน มีเทวทัตมาปองร้าย จ้างคนมาฆ่าก็ไม่เดือดร้อน ปล่อยช้างให้มาเหยียบก็ไม่เดือดร้อน กลิ้งก้อนหินลงมาให้ทับพระบาท ให้ทับพระองค์ก็ไม่เดือดร้อน ใจของพระองค์นี้ไม่ได้ยึดติดกับร่างกายแล้ว รู้ว่าร่างกายนี้เป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งเท่านั้นเอง ที่วันใดวันหนึ่ง มันก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลง

สนทนาธรรมบนเขา 
วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

#พระจุลนายก พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
วัดญาณสังวรารามฯ จังหวัดชลบุรี