เอ็นพีเอการบัญชี

ทำบุญกับพ่อแม่ทำบุญพระอรหันต์


ทำบุญกับพ่อแม่ทำบุญพระอรหันต์

#ทำบุญกับพ่อแม่เหมือนทำบุญกับพระอรหันต์เป็นความเชื่อที่ผิด   ยกเว้นพ่อแม่จะเป็นพระอรหันต์จริงๆ แล้วเราทำบุญกับท่านถึงจะเหมือนทำกับพระอรหันต์

#บิดามารดาเป็นพรหมของบุตร  พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า  สกุลใดบุตรบูชามารดาบิดาในเรือนตน สกุลนั้นมีพรหม มีบุรพาจารย์ มีอาหุไนยบุคคล เพราะมารดาบิดา มีอุปการะมาก บำรุงเลี้ยง แสดงโลกนี้แก่บุตร
มารดาบิดาผู้อนุเคราะห์บุตร ท่านเรียกว่าพรหม ว่าบุรพาจารย์ และว่าอาหุไนยบุคคล  ดังนั้น พึงนมัสการและสักการะ มารดาบิดา ด้วยข้าว น้ำ ผ้า ที่นอน การอบกลิ่น การอาบน้ำ และการล้างเท้าทั้งสอง เพราะการปรนนิบัติในมารดาบิดาดังนี้ บุคคลย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้เอง และเมื่อเขาละไปแล้ว ย่อมบันเทิงในสวรรค์

#พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๒ ข้อที่ [๔๗๐]