เอ็นพีเอการบัญชี

พระพุทธมารดาบรรลุอริยมรรคผล


พระพุทธมารดาบรรลุอริยมรรคผล

     พระบรมศาสดาประทับนั่งเหนือบัณฑุกัมพลศิลาอาสน์  ณ  ควงไม้ปาริฉัตตกะ  ใกล้กับพระเกศแก้วจุฬามณีเจดีย์   และศาลาสุธรรมา  เพื่อทรงแสดง  พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์   โปรดพระพุทธมารดา ซึ่งประทับอยู่ที่วิมานบนดุสิตเทวโลก   ทรงพระนามว่า สันตดุสิตเทพบุตร เทพพรมหมเทวาได้อัญเชิญท่านสันตดุสิตเทพบุตร  ให้ลงมาเป็นประธานฟังพระอภิธรรม  ณ  สวรรค์ชั้นดาวดึงส์   พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระอภิธรรมตลอดพรรษา โปรดพระพุทธมารดาได้บรรลุอริยมรรคผล สมดั่งพระกมลที่ทรงพระอุตสาหะ