เอ็นพีเอการบัญชี

ดวงจิตสีฟ้า


ดวงจิตสีฟ้า

ดวงจิตสีฟ้า  เปรียบเสมือนญาณบารมีของพระโพธิสัตว์  มหาโพธิสัตวืที่มีเมตตาบารมีอย่างสูงสุด ชอบช่วยเหลือเกื้อกูลต่อเพื่อนมนุษย์ สัตว์ เป็นผู้ที่มีความเสมอภาคเปี่ยมไปด้วยรักเมตตา ไม่ค่อยจะได้พบเห็นบ่อยนัก เพราะชอบหลบหลีกเร้นอยู่ในที่ที่มีความสงบ มีความเบื่อหน่ายต่อสภาวะของกิเลศตัณหาและความทะเยอทะยานทั้งหลาย
แต่ยังมีความเมตตาช่วยเหลือเก้อกูลผู้ที่กำลังเข้าสู่การปฏิบัติ และชอบที่จะเข้าไปช่วยเหลือมวลมนุษย์ชาติที่ตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศล เป็นผู้ที่สำรวมระวังกาย วาจายิ่งๆ เป็นผู้ที่ถือสัจธรรมตามแบบอย่างองค์สมเด็จพระชินสีห์มี ศีล ทาน บารมีครบองค์ประกอบของสัจธรรมที่เขาเรียกกันว่าบารมี