เอ็นพีเอการบัญชี

พระพุทธรูปพระโพธิสัตว์ไม่หญิงไม่ชาย


พระพุทธรูปพระโพธิสัตว์ไม่หญิงไม่ชาย

ก่อนสร้างท่านสัจจามินภาพนิมิตนี้ได้ปรากฎในสมาธิ
     การสร้างพระพุทธรูปหรือพระโพธิสัตว์ไม่หญิงไม่ชาย  เพื่อมิให้มนุษย์ที่มีใจคิดชั่วแวบไปคิดชั่ว  พูดชั่ว  ทำชั่ว  เป็นอกุศลจิตเพียงชั่ววูบ   หรือมีเรื่องกระทบกระทั่งอะไรก็ตามที่ทำให้ใจขุ่นมัวเมื่อระลึกถึงพระพุทธรูปที่ตนสร้างไว้  อกุศลจิตทั้งหลายบาปทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นทันที  จึงโปรดให้สร้างพุทธลักษณะไม่หญิงไม่ชายจนถึงทุกวันนี้