เอ็นพีเอการบัญชี

ยุติการดูแลบัญชี


ยุติการดูแลบัญชี

     ลูกค้าที่ส่งเอกสารเกินวันที่ 10 และโอนค่าบริการค่าภาษีล่าช้านับจากวันที่ได้รับใบแจ้งค่าบริการ  ทางเราจะขอยุติการดูแลบัญชีในปีถัดไป เนื่องจากทางเราต้อง Clear งานให้ Update ทุกเดือนเพื่อคืนเอกสารให้ลูกค้า
     ขอให้ลูกค้าเข้าใจและทำตามกฎระเบียบของเอ็นพีเอการบัญชีด้วย หากแก้ไขปรับปรุงทางเราก็ยินดีที่จะดูแลบัญชีของท่านต่อไป
     จึงแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยทั่วกัน