เอ็นพีเอการบัญชี

การเกิดก็เป็นทุกข์


การเกิดก็เป็นทุกข์

เรื่อง "ทุกข์ในครรภ์ มีสภาพคล้ายโลกันตนรก" 

(คติธรรม หลวงปู่หลุย จันทสาโร) 

ความทุกข์ของมนุษย์ที่เกิดในท้องมารดานั้นทุกข์มาก คล้ายๆลิงหนีฝนเข้าในโพรงไม้ หันหน้าเข้าทางหลังมารดา อาหารของเก่าของใหม่โพกหัวเด็กนะ นี่แหละไม่ได้เหยียดขาเหยียดแข้ง คล้ายๆกับสัตว์ในโลกันตนรก ทุกข์มาก เป็นชาติทุกข์ ไม่ได้เปลี่ยนอิริยาบถ เดินก็ไม่ได้ ขยายตัวก็ไม่ได้ และอีกประการ องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคตรัสว่า เด็กที่ออกในท้องมารดานั้น มันใหญ่ในท้องแล้วออกมา ไม่ใช่ใหญ่ข้างนอกแล้วคลานเข้าไป มันเหมือนกับว่านายช้างควาญช้างนะ ไสช้างออกจากเพดานในช่องแคบ มันป่วนปั่นเหลือเกิน มารดาก็สละชีวิต เด็กก็ต้องสละชีวิต เป็นตายอย่างไรทราบไม่ได้นะ อาศัยนางพยาบาลมากที่สุด นางผดุงครรภ์เป็นผู้เอาออก คนไหนเอาออกไม่ได้ทางทวาร มันติดนะ ต้องตัดผ่าออก เพราะเครื่องมือมี แต่ก่อนเครื่องมือไม่มีต้องตายทั้งแม่ทั้งลูกเจียวนะ นี่แหละชาติทุกข์ แล้วออกมาแล้วนะ นั่นเองแหละเป็นเรือนของโรค เป็นคลังของโรค เวลาเด็กป่วย บิดามารดาไม่ได้นอน รักลูกมากที่สุดนะ เดี๋ยวก็เจ็บนั่นเจ็บนี่ เป็นหวัดเป็นไออะไรทุกอย่าง 

นี่แหละกว่าเราจะได้ชีวิตมาถึงขนาดนี้เป็นพระเดชพระคุณอย่างยิ่งที่สุดนะ ให้ระลึกถึงธรรมะนะ มันไม่เที่ยง ชีวิตนั้นไม่เที่ยง มันประกอบด้วยทุกข์นะ สิ่งใดมีทุกข์ สิ่งใดมีไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตนใช่ตัวเราอยู่ทุกวัน ไม่ว่าพระไม่ว่าคฤหัสถ์ ต้องตาย ต้องเผา ต้องฝัง กันนะ 

ที่มา:ปาฐกถาธรรมเรื่อง “ภาวนารู้เท่าทันทุกข์"