เอ็นพีเอการบัญชี

การปฏิบัติเท่านั้นที่บรรลุมรรคผล


การปฏิบัติเท่านั้นที่บรรลุมรรคผล

ถาม : การสร้างพระ หล่อพระ แล้วได้บุญใหญ่นั้นจริงหรือไม่? ถ้าเทียบกับการลงมือปฏิบัติธรรมภาวนา อันไหนได้อานิสงส์มากกว่ากัน

พระอาจารย์สุชาติ : การปฏิบัติต้องได้อานิสงส์มากกว่า เพราะเป็นปฏิบัติบูชา ส่วนการสร้างพระพุทธรูปนี้ ยังถือว่าเป็นอามิสบูชาอยู่

ถ้าการสร้างพระพุทธรูปได้บุญ ๑ ล้าน (หนึ่งล้าน)
การปฏิบัติก็จะได้เป็น ๑๐๐,๐๐๐ ล้าน (แสนล้าน)

พระพุทธเจ้าบอกว่าการบูชาตถาคตที่แท้จริง ต้องบูชาด้วยการปฏิบัติบูชา ส่วนอามิสบูชานี้ ก็เป็นเพียงแต่การแสดงความเคารพความศรัทธาเท่านั้น แต่ยังไม่ได้ยังประโยชน์ให้แก่ผู้ที่มีความเคารพมีความศรัทธา ไม่เหมือนกับการปฏิบัติบูชา ... ปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา อันนี้จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติ ดังนั้นขอให้เรามุ่งไปที่การปฏิบัติบูชา

ไม่มีเงินสร้างพระพุทธรูป ก็ไม่ต้องไปเสียเวลาหาเงินมาสร้างพระพุทธรูป เพราะว่าอานิสงส์ได้ไม่เท่ากับการไปปลีกวิเวก ไปปฏิบัติธรรม ไปเจริญสมถวิปัสสนาภาวนา อันนี้แหละเป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพราะจะทำให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานนั่นเอง ... 

ต่อให้สร้างพระพุทธรูปเป็นแสนล้านองค์ ก็จะไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ แต่การปฏิบัติธรรมภาวนานี้ จะทำให้สามารถบรรลุมรรคลนิพพานได้

โอวาทธรรม
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต 
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ชลบุรี

#แก็งค์ลูกหมีร่วมเผยแพร่ธรรมะ
ธรรมะบนเขา 
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗