เอ็นพีเอการบัญชี

ยิ่งให้ ยิ่งได้


ยิ่งให้ ยิ่งได้

"บุญยิ่งทำยิ่งได้ ทานยิ่งให้ยิ่งมี  การสั่งสมบุญนำสุขมาให้"

    “พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน  บุคคลไม่ควรประมาทว่าบุญหรือบาปเพียงเล็กน้อยจะไม่ให้ผล  หยาดน้ำที่ไหลลงทีละหยดยังทำให้แม่น้ำเต็มได้ฉันใด  การสั่งสมบุญหรือบาปเพียงเล็กน้อยก็ฉันนั้น  ผู้สั่งสมบุญย่อมเปี่ยมล้นไปด้วยบุญ  ผู้สั่งสมบาปย่อมเพียบแปล้ไปด้วยบาป”