เอ็นพีเอการบัญชี

My Tax Account


My Tax Account

My Tax Account 
เชื่อมโยงข้อมูลรายได้ และค่าลดหย่อนทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน 
สะดวก สบาย ไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ ไม่ต้องส่งเอกสารตัวจริง รวบรวมไว้ครบในที่เดียว                                                              
➡️ เงินได้ของผู้มีเงินได้
➡️ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
➡️ เงินสะสมกองทุน กบข.
➡️ เงินสะสม กอช. 
➡️ เงินบริจาคผ่านระบบ e-Donation
➡️ เบี้ยประกันต่างๆ 
➡️ ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม         
                                                               
⏲️ ขยายเวลายื่นแบบ ภงด.90/91 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รีบยื่นก่อนหมดเขตขยายเวลา

#mytaxaccount #เชื่อมโยงข้อมูล #เบี้ยประกัน #กบข. #กองทุนประกันสังคม #กรมสรรพากร