เอ็นพีเอการบัญชี

การสั่งสมบุญนำสุขมาให้200664


การสั่งสมบุญนำสุขมาให้200664

    การสั่งสมบุญนำสุขมาให้200664 การทำบุญผ่านสะพานบุญที่เราไม่รู้จักควรโอนเข้าบัญชีวัดเพื่อความสบายใจ  แล้วอย่าลืมอุทิศผลบุญกุศลให้ตนเองก่อนๆให้ผู้อื่นนะครับ  “พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน  บุคคลไม่ควรประมาทว่าบุญหรือบาปเพียงเล็กน้อยจะไม่ให้ผลหยาดน้ำที่ไหลลงทีละหยดยังทำให้แม่น้ำเต็มได้ฉันใด การสั่งสมบุญหรือบาปเพียงเล็กน้อยก็ฉันนั้นผู้สั่งสมบุญย่อมเปี่ยมล้นไปด้วยบุญ ผู้สั่งสมบาปย่อมเพียบแปล้ไปด้วยบาป”  

     บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าเคยสร้างไว้นับแต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบัน  ขอผลบุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้นจงปกปักรักษาธาตุขันธ์ของข้าพเจ้า  ให้แข็งแรงสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีโรคภัยใดๆเบียดเบียน  ขอให้พบแต่ความสุขความเจริญ  พบแต่กัลยาณมิตรที่ดี ทั้งทางโลกและทางธรรม             

      บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าเคยสร้างไว้นับแต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบัน  ข้าพเจ้าขอยกผลบุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้น  ให้แก่พระโพธิสัตว์ พรหม เทพ เทวดา นางฟ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  บรรพบุรุษพ่อแม่ ญาติพี่น้อง ครูบาอาจารย์ ที่ปกปักรักษาคุ้มครองข้าพเจ้า

      บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าเคยสร้างไว้นับแต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบัน  ข้าพเจ้าขอยกผลบุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้น  ให้แก่หลวงปู่ทวด หลวงปู่โต พ่อหลวง ร.5 พ่อหลวง ร.9 สมเด็จย่า  หลวงปู่เทพโลกอุดร ท่านปู่ชินนะปัญจะระ หลวงปู่มั่น หลวงตามหาบัว  พ่อปู่โพมินข่อง พ่อปู่โพโพอ่อง พ่อปู่บรมครูทั้ง10  สมเด็จพระเจ้าตากสิน เสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพร อากงเห้งเจีย ท้าวเวสสุวรรณ พญาครุฑ

      บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าเคยสร้างไว้นับแต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบัน  ข้าพเจ้าขอยกผลบุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้นให้แก่หลวงพ่อดิเรก อาวุธปัญโญ  เพื่อรักษาธาตุขันธ์ของท่าน  ให้แข็งแรงสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีโรคภัยใดๆเบียดเบียน     

     บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าเคยสร้างไว้นับแต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบัน  ข้าพเจ้าขออุทิศผลบุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้น  ให้แก่คุณพ่อถนัด ปฏิมาประกรณ์  นายพงษ์ศักดิ์ อารีมา พระภูมิเจ้าที่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนบ้านเลขที่12/2 หมู่บ้านพฤกษาทาวน์  พระภูมิเจ้าที่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนบ้านเลขที่ 3/11 บ้านสวนศาลายา  เมียรักในอดีตชาติ  เพื่อความสุข เพื่อความเจริญ  เพื่อความพ้นทุกข์ เพื่อความหลุดพ้น  เพื่อภพภูมิที่ดี โดยทั่วกันทั้งสิ้นเทอญ                  

     บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าเคยสร้างไว้นับแต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบัน  ข้าพเจ้าขออุทิศผลบุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้น  ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทุกๆท่าน  เพื่อความสุขเพื่อความเจริญเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อความหลุด  พ้นเพื่อภพภูมิที่ดี โดยทั่วกันทั้งสิ้นเทอญ

     ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี  กรรมอันน่าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกิน  ด้วยความประมาท ด้วยความพลั้งเผลอ  ด้วยความโง่เขลาขาดสติปัญญา  ขอเจ้ากรรมนายเวรทุกๆท่านจงงดเว้นซึ่งโทษที่ล่วงเกินเหล่านั้น  เพื่อการสำรวมระวังซึ่งกายวาจาใจสืบต่อไป