เอ็นพีเอการบัญชี

ไม่จัดทำบัญชีคุมสินค้า


ปรับ 10,000 และปรับรายวันอีก 500 จนกว่าจะถูกต้อง

     ใกล้สิ้นปีแล้วอย่าลืมตรวจนับสต็อกสินค้ากัน  ลูกค้าท่านใดที่เป็นผู้ผลิตและซื้อมาขายไปยังไม่ได้ลงรายการในบัญชีสินค้าหรือจัดทำบัญชีคุมสินค้าให้แล้วเสร็จ บทลงโทษ : ปรับไม่เกิน 10,000 บาท และปรับเป็นรายวันอีกไม่เกินวันละ 500 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
     ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชีสินค้าให้แล้วเสร็จ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
     แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า