เอ็นพีเอการบัญชี

ใบลดหนี้ พิมพ์คำว่า ใบหักหนี้ หรือ ใบคืนสินค้า


ถือเป็นการออกใบลดหนี้โดยมีรายการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญไม่ครบถ้วน

     กรณีได้รับใบลดหนี้ พิมพ์คำว่า "ใบหักหนี้ หรือ ใบคืนสินค้า" หรืออย่างอื่นที่ไม่ได้พิมพ์คำว่า "ใบลดหนี้" ถือเป็นการออกใบลดหนี้โดยมีรายการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญไม่ครบถ้วน ตามมาตรา 86/10(1) แห่งประมวลรัษฎากร
     ผู้ออกใบลดหนี้ดังกล่าวจะต้องรับผิด ตามมาตรา 90(12) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับใบลดหนี้มีสิทธินำภาษีมูลค่าเพิ่มตามใบลดหนี้ไปหักออกจากภาษีซื้อในเดือนภาษีที่ได้รับใบลดหนี้ ทั้งนี้ ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.80/2542ฯ