เอ็นพีเอการบัญชี

ส่งบิลซื้อบิลขายแต่ลืมส่งบิลค่าใช้จ่าย


ถึงแม้จะส่งตอนสิ้นปีทีเดียว

     ส่งบิลซื้อบิลขายทุกเดือนแต่ลืมส่งบิลค่าใช้จ่าย  ถึงแม้จะส่งตอนสิ้นปีทีเดียวทางเราจะนับรวมไปในแต่ละเดือนมีดังนี้
1. เงินเดือนกรรมการ เงินเดือนพนักงาน  หรือภงด.1  หรือแบบยื่นนำส่งประกันสังคม สปส.1-10 
2. ค่าบริการต่างๆ ที่ยื่นแบบนำส่งภงด.3  (แล้วแต่กิจการของลูกค้า)
3. Statement ของแต่ละธนาคาร
4. แบบคิดคำนวณค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน  ทางเราคิดคำนวณให้ลูกค้าเองทุกๆเดือน
     จึงเรียนลูกค้าเพื่อทราบทุกๆราย