เอ็นพีเอการบัญชี

ส่งงบการเงินเพื่อเซ็นต์ชื่อประทับตรา


สูญหายไม่รับผิดชอบ

     กรณีลูกค้า ขอให้ส่งงบการเงินเพื่อเซ็นต์ชื่อประทับตราพร้อมขอรับเอกสารการลงบัญชีทางไปรษณีย์ 
     ทางเราจะ EMS ไปให้ ซึ่งในส่วนนี้จะมีค่าใช้จ่ายดังนี้  ค่าพัสดุ ค่า EMS และค่า messenger ขั้นต่ำ 500 บาท
     งบการเงินที่เซ็นต์ชื่อประทับตราเรียบร้อยแล้ว  ให้ลูกค้าเก็บไว้ 1 เล่ม  ที่เหลือส่งคืนสำนักงานบัญชีเพื่อยื่นภงด.50 สบช.3 ต่อไป
     กรณีสูญหายหรือไม่ได้รับพัสดุ  ทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น