เอ็นพีเอการบัญชี

ลงบัญชีไม่ได้


ลงบัญชีไม่ได้ เครดิตภาษีขายไม่ได้

      สรุปสาระสำคัญ ลงบัญชีไม่ได้ เครดิตภาษีขายไม่ได้
      1. ภาษีซื้อเครดิตภาษีขายไม่ได้
1.1 ภาษีซื้อค่าอาหารเครื่องดื่ม 
1.2 ภาษีซื้อค่าที่พัก 
1.3 ภาษีซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล (รถเก๋ง)
1.4 ภาษีซื้อค่าซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคล (รถเก๋ง) 
1.5 ภาษีซื้อน้ำมันดีเซลที่ไม่ระบุ กท รถยนต์ 
1.6 ภาษีซื้อน้ำมันเบนซิน  LPG  NGV
1.7 ภาษีซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่
1.8 ภาษีซื้อของใช้ส่วนตัว
1.9 ภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ
1.10 ภาษีซื้อใบกำกับภาษีอย่างย่อ
1.11 ภาษีซื้ออายุเกิน 6 เดือน
     2. ไม่มี Pay-in Slip
2.1 บิลทั่วไป
2.2 สำเนาบัตรประชาชน (ถ้ามี)
2.3 Pay-in Slip
     กรณีซื้อหรือใช้บริการกับบุคคลภายนอก (บุคคลทั่วไป, ร้านค้าทั่วไป) ควรหลีกเลี่ยงชำระเป็นเงินสดเพื่อนำ Pay-in Slip ที่เป็นหลักฐานสำคัญในการซื้อขายนำมาลงบัญชี   แค่สำเนาบัตรอย่างเดียวยังไม่เพียงพอนะครับ 
     3. กระดาษเคมีหรือกระดาษแฟ็กซ์ 
เอกสารต้นฉบับ (ตัวจริง) ที่มีอายุการเก็บรักษาในทางบัญชีไม่ถึง 5 ปี  และในทางภาษีไม่ถึง 10 ปี
     4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
4.1 รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว
4.2 รายจ่ายอันมีลักษณะการลงทุน
4.3 เบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีอากร
4.4 เงินเดือนของผู้ถือหุ้นเฉพาะส่วนที่เกินสมควร
4.5 รายจ่ายซึ่งกำหนดขึ้นเอง
4.6 รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อหากำไร
4.7 รายจ่ายซึ่งพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ
4.8 ค่ารับรองหรือค่าบริการส่วนที่เกิน

     หมายเหตุ  เติมน้ำมันได้บิล (กระดาษเคมีหรือกระดาษแฟ็กซ์) ทำไงดี  ให้ร้องขอออก "ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ"
     หมายเหตุ  ซื้อหมูซื้อผักที่ตลาด  (ผู้ขายไม่ออกใบเสร็จ  ไม่ให้สำเนาบัตร  ไม่ให้เลขที่บัญชี)  ทำไงดี  ไปซื้อที่ Mackro ครับ