เอ็นพีเอการบัญชี

ยุติให้บริการ


ส่งเอกสารเกินวันที่ 10 ของทุกเดือน

     ปี2563นะครับ  ลูกค้าที่ชอบส่งเอกสารเกินวันที่ 10 ของทุกเดือน  ทางเราขอยุติการดูแลบัญชี 
     เนื่องจากลูกค้าที่เพิ่มขึ้นการควบคุมคุณภาพจึงต้องรักษาไว้  ลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจึงจำเป็นต้องตัดออกไป  หากลูกค้าแก้ไขปรับปรุงและให้ความร่วมมือทางเราขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
     ระบบดี "คนทำไม่ดี" ระบบย่อมพัง  ระบบไม่ดี "แต่คนทำดี" ระบบย่อมดีได้ 
    
แจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกันนะครับ