เอ็นพีเอการบัญชี

บิลลอย


บิลที่ไม่ระบุตัวตนทั้งผู้ซื้อผู้ขาย

     บิลลอย  บิลที่ไม่ระบุตัวตนทั้งผู้ซื้อผู้ขายผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ แต่ระบุรายการหรือรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ มักจะพบเห็นบ่อยๆ  ตามร้านค้าทั่วไปที่ไม่เข้าระบบ (พาณิชย์หรือนิติบุคคล)  บางคนก็เรียกบิลเงินสด,บิลส่งของ,ก็แล้วแต่จะเรียกกัน
     ลงบัญชีได้ไม่ผิดกฎหมาย  แต่ต้องประกอบด้วยเอกสารดังนี้
         (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับเงินซึ่งเป็นผู้ที่มีอาชีพขายหรือให้บริการอย่างแท้จริง
         (2) สลิปการโอนเงิน 
    
โดยเฉพาะ (2) สำคัญมาก  ผู้รับเงินต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพขายหรือให้บริการอย่างแท้จริง  ไม่ใช่นำสำเนาบัตรใครมาแอบอ้างก็ได้บทลงโทษหนักนะครับ