เอ็นพีเอการบัญชี

ซื้อจากบุคคลภายนอก


ผู้ขายหรือผู้ให้บริการไม่ออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี

     กรณีซื้อจากบุคคลภายนอก  ผู้ขายหรือผู้ให้บริการไม่ออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี  ให้ผู้ประกอบการขอบิลส่งของและชำระผ่านแอฟธนาคารเท่านั้น  เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญว่ามีการซื้อจริง  การจัดทำเอกสารการลงบัญชีให้จัดทำดังนี้
1. ให้จัดทำใบสำคัญจ่าย  โดยมีเอกสารประกอบดังนี้
     1.1 บิลส่งของ
     1.2 สำเนาบัตรประชาชน (ถ้ามี)
     1.3 Pay-in Slip หรือใบนำฝากธนาคาร