เอ็นพีเอการบัญชี

ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้กับพนักงาน


นำค่าใช้จ่ายมาลงบัญชีได้หรือไม่ได้

          กรณีบริษัทจ่ายค่าฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้กับพนักงาน  แต่ใบเสร็จที่ทางโรงพยาบาลออกให้เป็นชื่อพนักงานไม่ใช่ชื่อบริษัท  บริษัทสามารถนำค่าใช้จ่ายมาลงบัญชีได้หรือไม่ได้ 

          ได้ครับถ้าพนักงานคนดังกล่าวมีชื่อแนบท้ายเอกสารปกส.1-10 หรือ ใบแนบท้ายภงด.1