เอ็นพีเอการบัญชี

ค่าโทรศัพท์ของพนักงาน


ค่าโทรศัพท์ของพนักงาน พิสูจน์ได้ เป็นรายจ่ายได้ไม่ต้องห้าม

     อีกคำถามหนึ่งที่ถามว่าค่าโทรศัพท์ของพนักงานลงบัญชีได้หรือไม่ หากบริษัทมีระเบียบการเบิกจ่ายและสามารถพิสูจน์ได้โดยชัดแจ้งว่าบริษัทเป็นผู้จ่ายและเกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจการแล้ว
     สามารถถือเป็นรายจ่ายได้ เนื่องจากเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(13) แห่งประมวลรัษฎากร และไม่ถือเป็นประโยชน์เพิ่มของพนักงาน