เอ็นพีเอการบัญชี

ค่านายหน้า


ในทางปฏิบัติต้องระบุชื่อของพนักงานขายลงในบิล

     การจ่ายค่านายหน้าให้กับ Freelance ก็ดี Sale ก็ดี  ในทางปฏิบัติต้องระบุชื่อของพนักงานขายลงในบิล หรือในใบกำกับภาษีขายทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงที่เชื่อถือได้ โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน  
     ตัวอย่าง
ขาย 500,000 - 1 ล้าน จ่ายค่านายหน้า 3%
ขาย 1 ล้านขึ้นไป จ่ายค่านายหน้า 4%
ขาย 3 ล้านขึ้นไป จ่ายค่านายหน้า 5%
     นโยบายอาจเปลี่ยนแปลงได้เพื่อสร้างแรงจูงใจ  และทุกครั้งที่จ่ายค่านายหน้าผู้ประกอบการต้องหัก ณ ที่จ่าย 3% และยื่นแบบภงด.3 ในเดือนถัดไป
     หมายเหตุ  Freelance ก็ดี Sale ก็ดี หากมีรายได้เกิน 1,800,000 จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7%