เอ็นพีเอการบัญชี

การใช้เครื่องบันทึกเงินสด


ดาบสองคมที่แก้ไขไม่ได้

      ผู้ประกอบการที่ใช้เครื่องเก็บเงินสด หรือ เครื่องบันทึกเงินสด หรือ cash register  เพื่อออกใบกำกับภาษีอย่างย่อจะต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรก่อน  โดยเครื่องเก็บเงินสด หรือ เครื่องบันทึกเงินสด  จะต้องบันทึกรายการประจำวัน (Daily Transaction Journal)  หรือมีม้วนกระดาษบันทึกรายการเป็นหลักฐานสำคัญที่ตรวจสอบได้
      ดังนั้น  ผู้ประกอบการที่หลบหลีก หลีกเลี่ยง  ไม่ควรใช้เครื่องบันทึกเงินสดเพราะนั่นคือดาบสองคมที่แก้ไขไม่ได้
      หลักเกณฑ์ใช้เครื่องบันทึกเงินสด