เอ็นพีเอการบัญชี

การออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้


สูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ

     การออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้    
     ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้จัดทำใบกำกับภาษี หรือใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้แล้ว ต่อมาหากได้รับการร้องขอจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งทำใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้สูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้นออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบแทนใบเพิ่มหนี้ หรือใบแทนใบลดหนี้ให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการนั้น โดยดำเนินการดังนี้
       1.   ถ่ายสำเนาใบกำกับภาษี สำเนาใบเพิ่มหนี้ หรือสำเนาใบลดหนี้ และให้บันทึกรายการดังนี้ลงในภาพถ่ายหรือด้านหลังของภาพถ่ายดังกล่าว
             (1)   ใบแทนออกให้ครั้งที่
             (2)   วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน
             (3)   คำอธิบายย่อ ๆ ถึงสาเหตุที่ออกใบแทน
             (4)   ลงลายมือชื่อของผู้ออกใบแทน
     เอกสารอ้างอิง