เอ็นพีเอการบัญชี

การประชุมสามัญและการประชุมวิสามัญ


การประชุมสามัญให้มีการประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกระยะเวลา 12 เดือน

     การประชุมสามัญและการประชุมวิสามัญมีความแตกต่างกันดังนี้
     การประชุมสามัญ มี 2 กรณี คือ (1) การประชุมสามัญครั้งแรก เป็นการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องจัดให้มีขึ้นภายใน 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนบริษัท (2) การประชุมสามัญครั้งต่อๆไป เป็นการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นหลังจากที่ได้มีการประชุมสามัญครั้งแรกไปแล้ว โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกระยะเวลา 12 เดือน
     ส่วนการประชุมวิสามัญ เป็นการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นครั้งอื่นๆ นอกจากที่เป็นการประชุมสามัญ โดยปกติการประชุมวิสามัญก็เพราะมีเรื่องจำเป็นและเป็นเรื่องที่ กม. หรือข้อบังคับกำหนดให้ต้องนำเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณา
     งบดุล (บริษัท) จึงต้องระบุการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 1/255X ลงวันที่ (ภายใน 120 วันหลังจากสิ้นงวด)